دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 268
Homepage URL http://jommid.pasteur.ac.ir
Contact name: Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
Contact Email jommid@gmail.com

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=12

List of articles http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=18
http://jommid.pasteur.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=34

Abstract examples (Persian) http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-39-fa.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-33-fa.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-417-fa.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-535-fa.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-545-fa.html

Article examples (Persian) http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-39-fa.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-33-fa.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-417-fa.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-535-fa.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-545-fa.pdf

Abstract examples (English) http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-39-en.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-33-en.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-417-en.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-535-en.html
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-545-en.html

Article examples (English) http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-39-en.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-33-en.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-417-en.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-535-en.pdf
http://jommid.pasteur.ac.ir/article-1-545-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)